Mål og indsatsområder

Målgruppe
Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. En del af brugerne har ligeledes en psykiatrisk diagnose.
Alle brugere (minus udefra kommende) er blevet screenet neuropædagogisk, screeningerne viser fra moderat til massive funktionsnedsættelser, som medfører behov for moderat til massiv kompensation indenfor det kognitive, psykiske, kommunikative og sociale felt. Herudover er der udarbejdet screeninger for den enkelte brugers behov for støtte i hverdagen, dette er udleveret særskilt.

Formål
At opretholde eller forbedre den enkelte brugers personlige færdigheder og/eller livsvilkår jævnfør § 104 i lov om social service.
Konkret vil formålet for den faglige indsats bygge på en af nedenstående tre pinde:

-Stabilisere (specielt i forhold til psykiske udfordringer)
-Vedligeholde (specielt i forhold til praktiske færdigheder)
-Udvikle (kan både være i forhold til praktiske og psykiske færdigheder)

Mål og metoder/aktiviteter
Den pædagogiske indsats tager sit udgangspunkt i målene fra Servicestyrelsens kvalitetsmodel, konkret arbejdes der med indsatser inden for følgende målområder:
-Selvstændighed
-Relationer
-Sociale kompetencer
-Fysisk og mental sundhed
-Indflydelse på eget liv

Det gøres igennem bl.a. følgende aktiviteter (Der foretages en individuel vurdering af hvilke brugere der profitere af hvilke aktiviteter):

-Daglige samvær i basis grupperne, hvor den enkelte har mulighed for at udtrykke/fortælle om hvad der optager en, ligeledes styrkes evnen til at kunne lytte og vente.
-Sansemotoriske aktiviteter
-Motions-aktiviteter, herunder faste gåture og brug af sommerhusets udenoms areal, samt udenoms arealerne på Fælleshåb,

-Gokart kørsel, en del af brugerne er medlem af en gokart klub – kanosejlads om sommeren samt bowling om vinteren.

-Musik samt sang-aktiviteter
-Madlavning i køkken – madlavning på bålplads
-Udførelse af praktiske opgaver
-Træarbejde herunder brænde kløvning samt salg af brænde i lokalområdet
-Kreativ beskæftigelse
-IT aktiviteter
-Møde aktiviteter hvor der bl.a. planlægges kommende aktiviteter.
-Cafe og Diskotekaftener
-Festivaller og udflugter i nærområdet
-Herudover er der faste traditionsprægede aktiviteter.

Der er udarbejdet særskilt beskrivelse af aktivitetsudbuddet.

Alle brugere har et tilhørsforhold i en basis gruppe, som er sammensat af brugere med nogenlunde samme funktions og interessefelt.
Ovenstående aktiviteter foregår enten i basisgrupperne eller på tværs af grupperne. Der udbydes aktiviteter på tværs af grupperne, i det det ressourcemæssigt er mere rentabelt, og vi herved får mulighed for at kunne tilgodese flere af brugernes aktivitets behov og ønsker.
Der gøres brug af frivillige ved afvikling af større arrangementer i Gokart klubben. Der er samarbejde med loge omkring en årlig koncert, hvor logen varetager musikken.

Ak-tiviteten arbejder ud fra en Rehabiliterende tilgang.

Rehabilitering af mennesker med nedsat funktionsevne er en række af indsatser, som alle har til formål at sætte den enkelte i stand til at opnå og vedligeholde den bedst mulige fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevne.
Vi søger med den rehabiliterende indsats at give borgerne de redskaber, der er nødvendige for at opnå størst mulig uafhængighed og selvbestemmelse til at opnå et mere selvstændigt og meningsfyldt liv.

Indsatserne i Ak-tiviteten kategoriseret som moderat og massiv.

Moderat indsat omhandler brugere der har behov for omfattende socialpædagogisk indsats og støtte til de fleste af de daglige opgaver.
Brugere med moderat indsats profiteret af trygge og forudsigelige rammer. Med støtte fra medarbejderne kan de varetage lette monteringsopgaver og vælge forskellige aktiviteter til.
De kan i perioder aktivere sig selv.

Massiv indsats omhandler brugere der har behov for gennemgribende socialpædagogisk indsats til næsten alle daglige opgaver og aktiviteter.
Brugere med behov for massiv indsats har behov for meget trygge, forudsigelige og overskuelige rammer i mindre grupper med faste medarbejdere.
De opsøger ikke selv de forskellige aktiviteter og har hele tiden behov for medarbejdernes nærvær. Tæt kendskab til den enkelte bruger er en nødvendighed.

Dokumentation og Effektopfyldning i forhold til let, moderat og massiv indsats.

Der udarbejdes delmål for den enkelte bruger. Her beskrives tilgangen og metoden detaljeret. Ligeledes beskrives succeskriteriet for indsatsen, dette danner baggrund for, at vi kan se hvorvidt effekten opnås når der evalueres. Der evalueres via dagbogsnotater, på team møder og ved handlemøder. Dette udgør samtidig dokumentationen for indsatsen. Ovenstående sker bl.a. via Bostedssystemet.
Stillingtagen til aktivitets og samværstilbud for brugere over 65 år
Fremadrettet vil der på handlemødet blive drøftet hvorvidt der fortsat er udbytte af aktivitets og samværstilbuddet og om det eksempelvis bør ophøre eller nedsættes tidsmæssigt. Konstateres det at udbyttet stadig er stort, bør dette tages ad nota, da en annullering af tilbuddet vil kunne medføre udfordringer for den enkeltest psykiske og dermed adfærdsmæssige funktionsniveau.